NOVINKY

arr3Nový web a e-shopOd 15.10. 2016 se můžete těšit na novu grafiku naší webové prezentace a našich e-shopů. Na co se... arr3Výčepní plyny DrinkGASOd 1.8. 2014 u nás na prodejně v Hustopečích. ON-LINE NÁKUP ZDE Provozujete výčep nápojů? V tom...

KONTAKTYREFERENCE VE FOTOGRAFIÍCH

 

48°56'5.100"N, 16°44'27.453"E

KONTAKT

Ráj Gastronomie.cz
Bratislavská 1379/7B
693 01 Hustopeče u Brna
tel: +420 732 56 46 44
napište nám
Kancelář a prodejna
Provozní doba: 8:00 - 15:00 h.

INFORMACE »

Obchodní podmínky platné od 1.1. 2014 - ke stažení ve formátu pdf ZDE.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1)       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Dušana Mikulenčáka, se sídlem Bratislavská 1379/7B, identifikační číslo: 644 57 621, zapsané v obchodním rejstříku vedeném od 5. ledna 1998 v registru živnostenského úřadu magistrátu města Hustopeče pod evidenčním číslem: 370403-5421-00., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rajgastronomie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2)       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3)       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4)       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5)       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1)        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2)       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3)       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen      zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4)       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5)       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6)       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1)       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2)       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3)       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4)       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)       objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b)       způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5)       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6)       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7)       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8)       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)       v hotovosti v provozovně prodávajícího - viz kontakty

b)       v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c)       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - viz kontakty

d)       prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou

1)       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2)       Ve snaze minimalizovat poškození zboží při přepravě, Vám bude při objednávce sortimentu sklo, porcelán ..... atd. (křehké zboží) účtován manipulační poplatek ve výši 50,- Kč bez DPH (61,- Kč s DPH).

3)       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4)       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5)       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6)       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7)       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8)       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1)       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2)       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rajgastronomie.cz.

3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4)       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5)       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6)       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7)       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Formulář pro odstoupení ve 14 denní lhůtě:  ve formátu pdf  nebo  formulář on-line

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DO 24 HODIN

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby (ČÍSLO OBJEDNÁVKY).

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1)       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2)       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3)       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4)       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5)       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6)       Dodací lhůta je od 1-30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1)       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2)       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů


3)       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4)       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5)       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6)       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Formulář pro reklamaci vadného zboží:  ve formátu pdf  nebo  formulář on-line

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

1)       Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

2)       Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

3)       Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců pro spotřebitele a 6 měsíců pro podnikatele, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) poškození nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Při poškození zboží přepravcem je nutné zboží reklamovat přímo řidiči, nebo na nejbližší pobočce přepravce!!!

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1)       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2)       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3)       Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy http://www.komora.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4)       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5)       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1)       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2)       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3)       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4)       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5)       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6)       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7)       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8)       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)       požádat prodávajícího, nebo zpracovatele o vysvětlení

b)       požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

 

9)       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ A DORUČOVÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1)       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2)       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

3)       Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1)       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2)       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3)       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4)       Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Upozornění:

Vážení a milí zákazníci, vezměte prosím na vědomí, že dle české legislativy 14 denní lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na až 14 denní testování zboží, čímž by zřejmě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží (zboží je nutné vrátit v původním, nepoškozeném obalu a nepoužité), ale aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Zákazník odesláním objednávky souhlasí s občasným zasláním informačního zpravodaje na jím uvedenou emailovou adresu, ve kterém mu budou představeny novinky v nabídce, akce, slevy.

VEŠKERÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ I PRO ZASÍLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ!

_____________________________________________________________________________

Ráj Gastronomie.cz - Dušan Mikulenčák
Obchodní jméno: Dušan Mikulenčák
Sídlo firmy: Bratislavská 1379/7B, 693 01 Hustopeče u Brna, Jihomoravský kraj, ČR
IČO: 644 57 621
DIČ: CZ7607274059 firma je plátce DPH
Prodejna a kancelář: Bratislavská 1379/7B, 693 01 Hustopeče u Brna, Jihomoravský kraj, ČR
IČ a GPS prodejny: IČ: 1003740162 | GPS: 48°56'5.100"N, 16°44'27.453"E
Kontaktní telefony: +420 732 56 46 44 | +420 734 252 242 | +420 731 508 166
Kontaktní e-maily: info@rajgastronomie.cz | obchod@rajgastronomie.cz
Webová prezentace: www.rajgastronomie.cz


Bankovní spojení: Dušan Mikulenčák - č.ú. 6952778001/5500
IBAN: CZ7855000000006952778001
SWIFT: RZBCCZPP
Název a sídlo banky:
Raiffeisenbank - 602 00 Brno, Česká 12


Provozní doba prodejny:
Po - Pá - od 8:00 do 15:00 hodin, polední přestávka 11:30 - 12:30 h.
Provozní doba e-shopů: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365(6) dní v roce

Důležité informace:

Firma Dušan Mikulenčák je od 5. ledna 1998 zapsána v registru živnostenského
úřadu magistrátu města Hustopeče pod evidenčním číslem: 370403-5421-00.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

-Dušan Mikulenčák - majitel, odborný poradce pro gastronomii, školení personálu
-+420 732 56 46 44 | info@rajgastronomie.cz

-Martin Prchal - projektant, 3D vizualizace, obchodní manažer, odborný poradce pro gastro provozy ----------
-+420 734 252 242 | obchod@rajgastronomie.cz

-Radek Basler - hlavní servisní technik, školení personálu, prodej chemie
-+420 775 608 700 | servis@gastrobasler.cz

-Oldřich Kopřiva - IT manager, koordinace nákupu a prodeje, expedice objednávek, showroom
-+420 731 508 166 | info@rajgastronomie.cz

-Marcela Mikulenčáková - recepce showroom, fakturace, expedice objednávek
-+420 731 508 166 | info@rajgastronomie.cz

 

Naše webové prezentace a internetové obchody:

www.rajgastronomie.cz
- firemní webová prezentace, rozcestník do našich e-shopů, kompletní informace
www.e-gastroshop.cz - gastronomické vybavení, kuchařský, cukrářský, řeznický a restaurační inventář
www.gastrotechnology.cz - gastro zařízení, nejnovější technologie pro gastronomické provozy
www.unox-shop.cz
- konvektomaty, pekařské a cukrářské pece, přílušenství unox, servis unox
www.vino-pivo.com - výčepní zařízení na pivo, víno i jiné nápoje, chladící a nápojová technika
www.rendlik.cz - gastronomické technologie, chladící technika, termika, rautové technologie ...
www.korenimb.cz - kvalitní koření, kořenící směsy, bylinky, marinády, konvenience a pasty
www.gastroblog.cz - internetová diskuze o gastronomii a nejnovějších gastro technologiích

 

GPS: 48°56'5.100KDE NÁS NAJDETE?

  • Při cestě od Brna, nebo od Břeclavi po dálnici D2, sjedete na sjezdu č.25, na kruhovém objezdu se dáte doleva směr centrum po silnici č. 425, poté již jen rovně směr Břeclav, cca po 2km jste u cíle (provozovna je po levé straně).
  • Při cestě od Brna, po silnici č. 425 jedete stále rovně směr Břeclav, od příjezdu do Hustopečí již jen cca 2,3km a jste u cíle (provozovna je po levé straně).
  • Při cestě od Břeclavi, po silnici č. 425 jedete stále rovně směr Brno, od příjedu do Hustopečí již jen cca 0,5km a jste u cíle (provozovna je po pravé straně).
  • Parkovat je možné přímo před prodejnou na našem parkovišti.

 

ráj gastronomie.cz

 

MDg1ZWU